Ocena zasobów pomocy społecznej

Wersja do wydruku

Sprawozdanie : OZPS

Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - ROPS.

Zgodnie z ustawą pojęcie zasobów obejmuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena dotyczy osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzajów ich problemów oraz ich rozkładu ilościowego. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Zgodnie z art.16a ustawy o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorządy województwa mają obowiązek przygotować ocenę zasobów społecznych. Sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej ocenę organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego muszą przedstawić do dnia 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikom województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt narzędzia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie i w powiecie, strona MPiPS.

Informacje Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

Osoba merytoryczna zajmującą się tą sprawą:

Pan Krzysztof Ciupek
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10,
40-142 Katowice,
Tel.: 32 730-68-82,
Fax: 32 730-68-71,
E-mail: kciupek@rops-katowice.pl


Wyniki za 2013 r.

Opracowanie „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2013”

Okres sprawozdawczy: 
Obowiązuje: 
Obszar sprawozdawczy w CAS: 
Odpowiedzialn(a|y): 

Terminy

Terminy przesyłu
wtorek, 30 Kwiecień 2013
środa, 30 Kwiecień 2014
czwartek, 30 Kwiecień 2015