Ocena zasobów pomocy społecznej

Wersja do wydruku

Sprawozdanie : OZPS

Zadanie realizowane przez ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Zgodnie z ustawą pojęcie zasobów obejmuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena dotyczy osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzajów ich problemów oraz ich rozkładu ilościowego. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Zgodnie z art.16a ustawy o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorządy województwa mają obowiązek przygotować ocenę zasobów społecznych. Sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej ocenę organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego muszą przedstawić do dnia 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikom województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Informacje Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

Osoba merytoryczna zajmującą się sprawozdaniem:
Pan Krzysztof Ciupek
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10,
40-142 Katowice,
Tel.: 32 730-68-82,
Fax: 32 730-68-71,
E-mail: kciupek@rops-katowice.pl

Wyniki.
 
W dniu 18.03 2015 aplikacja CAS została zmodyfikowana pod kątem sprawozdania OZPS.
W dniu 25.03.2015 zostało opublikowane sprawozdanie OZPS za rok 2014
 
  • W ramach tej wersji oprogramowania CAS został zmodyfikowany sposób weryfikacji poprawności przekazywanych sprawozdań na zgodność ze zdefiniowanymi dla formularza OZPS regularni. Weryfikacja ta nie jest, tak jak wcześniej, przeprowadzana przez system automatycznie podczas zapisu sprawozdania. Przeprowadzana jest na życzenie użytkownika poprzez wykonanie dla sprawozdania operacji "Sprawdzenie poprawności reguł". Wykonanie tej operacji powoduje dodanie do kolejki zadań systemu, zadania "Sprawdzenie poprawności reguł sprawozdania". Czas wykonania powyższego zadania zależny jest od aktualnego obciążenia systemu oraz ilości zadań zleconych do wykonania przez wszystkich użytkowników. Na czas wykonywania weryfikacji poprawności sprawozdania OZPS na zgodność z regułami została zablokowana możliwość jego uzupełniania.
  • Jednocześnie wprowadzona została walidacja, uniemożliwiająca przekazanie niesprawdzonego pod względem zgodności z regułami sprawozdania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
  • Kolejną istotną modyfikacją jest ograniczenie liczby zalogowanych w jednym czasie użytkowników, w przypadku nadmiernego obciążenia systemu CAS.  Brak możliwości natychmiastowego zalogowania się do systemu CAS nie będzie oznaczało jego awarii, a jedynie celowe działanie administracyjne, o którym użytkownik zostanie powiadomiony komunikatem.
  • Został również skrócony czas sesji użytkownika, który jest zalogowany w systemie CAS, ale nie wykonuje żadnych operacji. Sesja użytkownika nieaktywnego będzie utrzymywana przez 30 minut od ostatniej aktywności, po czym nastąpi jej zakończenie. W takiej sytuacji, aby ponownie pracować w systemie, użytkownik będzie musiał się do niego zalogować.
  • Przed planowaną przerwą w pracy w systemie CAS konieczne jest zapisywanie uzupełnianych sprawozdań w celu zabezpieczenia przed utratą wprowadzonych danych.
Okres sprawozdawczy: 
Obowiązuje: 
Obszar sprawozdawczy w CAS: 
Odpowiedzialn(a|y): 

Terminy

Terminy przesyłu
wtorek, 30 Kwiecień 2013
środa, 30 Kwiecień 2014
czwartek, 30 Kwiecień 2015
sobota, 30 Kwiecień 2016